Privacy

JoBBsquare (onderdeel van de Belgie Vacature Groep) verzamelt slechts persoonsgegevens van haar internetsite indien de bezoekers hiermee instemmen. Persoonsgegevens zijn gegevens die worden toegekend aan een specifiek individu of rechtspersoon, inclusief, bijvoorbeeld een klantnaam (werkgever en werkzoekende), telefoonnummer, e-mailadres, persoonlijke voorkeuren en informatie over online activiteiten die direct verwijzen naar hem of haar. Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient JoBBsquare in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. JoBBsquare hanteert een stringent privacybeleid. Wij beschermen de privacy van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen, uitgezonderd indien dezelfde informatie door werknemers van JoBBsquare benodigd is voor de uitvoering van de opdracht(en) of indien het doel is u te informeren over productontwikkelingen, speciale aanbiedingen en producten en services van de JoBBsquare, of indien de informatie benodigd is door justitiële autoriteiten of dit bij wet is vereist. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

Doeleinden registratiegegevens
Wanneer u zich via onze vacaturesite bij JoBBsquare wilt inschrijven en/ of aanmelden, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt teneinde:
Het gebruiksgemak van de internetsite van JoBBsquare te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren; Vacatures te vinden en de diensten die door JoBBsquare via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren;

Wanneer uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden als basis voor verder contact, dient u ons hierover te informeren. Wij zullen uw verzoek respecteren. Wanneer uw persoonsgegevens aangepast dan wel verwijderd dienen te worden, laat ons dit dan weten via e-mail. Om ons in staat te stellen met u contact op te nemen indien wij vragen hebben, verzoeken wij u uw volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer achter te laten.

Verstrekken gegevens aan derden
JoBBsquare zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel. JoBBsquare neemt verantwoordelijkheid wanneer het gaat om navolging van dit privacybeleid binnen de organisatie, door uw persoonsgegevens te beschermen. Enig ander materiaal, informatie en ideeën (transmissie) welke u overbrengt via de internetsite zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom. JoBBsquare is niet verantwoordelijk voor het vrijkomen van persoonsgegevens in deze situaties. JoBBsquare is vrij om deze gegevens en de daarbij gebruikte ideeën, know-how of technieken te openbaren, kopiëren, reproduceren, distribueren en/of op andere wijze te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Gebruik logbestanden
De internetsite van JoBBsquare genereert automatisch logbestanden van het gebruik van haar internetsite door u en andere gebruikers. Wij houden gebruiksgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina's zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt, alsook voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite.

Gebruik van 'cookies'
Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een 'cookie' is een klein bestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw bij JoBBsquare inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de 'cookie'. Indien u niet wilt dat JoBBsquare een 'cookie' op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van 'cookies' niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

Beveiliging
JoBBsquare heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. Personen die namens de JoBBsquare toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Links
Deze internetsite kan links naar niet-JoBBsquare-sites bevatten, welke niet onder het beheer van JoBBsquare vallen. Het is ook mogelijk dat niet-JoBBsquare-sites links bevatten naar JoBBsquare internetsite. JoBBsquare is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels van zulke sites. JoBBsquare biedt deze links aan om het gebruiksgemak van de site te bevorderen. Het opnemen van links naar andere niet-JoBBsquare-sites impliceert geen goedkeuring van JoBBsquare met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Herzieningen
JoBBsquare kan tussentijds dit privacybeleid bijwerken wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van de technologieën die JoBBsquare gebruikt om met u te communiceren. Herzieningen zullen bekend worden gemaakt via deze privacybeleidpagina.